КРАСИМИРА ЯНАКИЕВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Красимира Янакиева е завършила ТИХ „Дмитрий Менделеев“ Гр. Варна. Преминала множество обучения в сферата на предоставяне на социални услуги. Координира и отговаря за пряката социална работа с потребителите на ЦСРИ. Проучва и анализира индивидуалните потребности на потребителите и техните семейства, подготвя план за предоставяне на съответната социална услуга ,води индивидуални и групови консултации. Оказва подкрепа на детето/лицето да създаде и подържа социални умения за по самостоятелен живот.   Осъществява контакт с организациите  и институциите работещи с деца и лица в неравностойно положение.

ДОНИКА СТАНЧЕВА
ТРУДОТЕРАПЕВТ / СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

Завършила ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Бакалавър Психолог и Магистър  – Социална психология. Преминала е редица практически обучения в сферата на предоставянето на социалните услуги. Участва активно в Кръгли маси и форуми в   социалната сфера. Определя, като главен приоритет на трудотерапевтичната работа  постигането на практическа и социална автономност на потребителите. Основните принципи към които се придържа в  работата си  по трудотерапия са достъпност, информираност, повтаряемост  на елементарните трудови умения /действия/, за да бъдат постепенно усвоени по – сложни умения. Организацията на дейности и занятия по занимателна и функционална трудотерапия е неделимо свързана с индивидуалните възможности и личният избор на всяко дете и лице. Основните задачи на  трудотерапията са оптималното въздействие върху личността за развитие на цялостния и потенциал чрез личностно ориентиран модел, съобразен с психологическите особености.

 

ДИМКА МАЛЕВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Димка Малева е завършила полувисшия медицински институт във гр. Варна. Има богат професионален опит в сферата на здравеопазването. Преминала е обучения в сферата на социалните услуги. В Центъра приема здравните документи ,касаещи здравословното състояние на потребителите и подпомага екипа при оценка на потребностите на потребителите и изготвянето Плана за предоставяне на социална услуга. В ЦСРИ извършва индивидуални и групови консултации на децата / лицата на здравна тематика и контролира санитарно-хигиенното състояние на помещенията.

МИЛАНКА ФИЛЕВА
ЛОГОПЕД

Завършила Специална педагогика – магистър Диагностика и корекциа на комуникативни нарушения. Има опит с деца и семейства в неравностойно социално положение. Осъществява добри контакти с институции и обществеността в града.  Провежда корекционно – възпитателен процес при децца с езиково – говорни разстройства на речта, консултира семейства. Притежава способност за лесна адаптация, психическа устойчивост и мотивация за решаване на проблеми. Уважава индивидуалните различия на всеки един човек независимо от неговия произход, раса, възраст, пол, увреждане, ценности, перспективи или интереси и ефективно работа с всеки един от тях.

ВЯРКА КРЪЧМАРОВА
РЕХАБИЛИТАТОР

Вярка Кръчмарова е завършила полувисшия медицински университет в гр. София. Има богат опит в сферата на здравеопазването. Преминала е обучения в сферата на предоставянето на социални услуги. Като рехабилитатор В ЦСРИ организира и качествено провежда рехабилитационни манипулациии и  консултации с потребителите с цел подпомагане процеса на социална адаптация и интеграция.